+48 85 661 09 33

Po przyjeździe
do Polski
 

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY

Informacje ogólne

Po przybyciu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec obowiązany jest zameldować się na pobyt czasowy pod adresem, w którym przebywa, najpóźniej przed upływem 4. doby, licząc od chwili przekroczenia granicy Polski. Przedstawienie potwierdzenia dopełnienia obowiązku meldunkowego wymagane jest w trakcie procedur związanych z legalizacją pobytu cudzoziemca, jeżeli przebywa on na terytorium Polski.
Zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące dokonuje się w Urzędzie Miasta (Gminy), w obecności właściciela lokalu. W Białymstoku w celu dopełnienia formalności należy udać się do:

Departamentu Obsługi Mieszkańców – Referat Ewidencji Ludności,
ul. J. K. Branickiego 3/5, pokój 19 (parter)
Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.30,
wtorek 8.00-16.00.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy;
 • wiza;
 • ważny paszport;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (np. umowa najmu, akt notarialny, umowa cywilno-prawna, zaświadczenie z akademika, itp).

W przypadku osób mieszkających w akademikach, najlepiej jest zapytać o procedurę zameldowania w administracji akademika. Akademik może np. przystemplować wypełniony formularz „Zgłoszenia pobytu czasowego”, który potem należy zanieść do Urzędu Miasta. Możliwe jest również, że wypełniony wniosek razem z kopią paszportu należy przekazać osobie odpowiedzialnej za zameldowanie cudzoziemca w akademiku i ta osoba dokonuje zameldowania w Urzędzie Miasta.

Czynność jest bezpłatna i dokonywana niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
W przypadku zgubienia lub oddania potwierdzenia o zameldowaniu, kopia dokumentu jest odpłatna i kosztuje 17 zł.

Obowiązek zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy nie dotyczy obywatela UE i członka jego rodziny niebędącego obywatelem UE oraz cudzoziemca, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

Cudzoziemiec będący obywatelem UE, EFTA lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Polski, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

NADANIE NR PESEL

Procedura nadania numeru PESEL dla cudzoziemca zostanie wszczęta automatycznie w chwili zameldowania w Urzędzie Miasta na czas określony nie krótszy niż 3 miesiące.
Po złożeniu przez obcokrajowca formularza meldunkowego w Urzędzie Miasta, Prezydent Miasta jest zobowiązany wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o nadanie numeru PESEL. Podobnie wygląda procedura zameldowania przez akademik – osoba odpowiedzialna zgłasza meldunek studenta do Urzędu Miasta, po czym automatycznie zostaje wszczęta procedura nadania mu nr PESEL.

Osoby, którym numer PESEL nie jest nadawany z urzędu, mogą wystąpić o jego nadanie, przesyłając pisemny, umotywowany wniosek bezpośrednio do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na adres:

Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa

Do wniosku należy załączyć odpis skrócony aktu urodzenia (jeżeli został on wydany w innym języku, niż język polski – tłumaczenie przysięgłe dokumentu).

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego jest warunkiem niezbędnym w procedurze uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (karty pobytu).
Przy składaniu dokumentów na kartę pobytu należy przedstawić podpisaną umowę z ubezpieczycielem i dowód wpłaty składki ubezpieczeniowej.

W Polsce istnieje państwowa i prywatna służba zdrowia.

Jeżeli osoba posiada ubezpieczenie zdrowotne, może bezpłatnie korzystać z państwowych usług medycznych: może udać się do najbliższej państwowej przychodni lub szpitala i skorzystać z pomocy medycznej, zarówno w przypadkach codziennych, jak i nadzwyczajnych. Pacjentom przysługuje wiele usług w ramach bezpłatnego leczenia. Aby rozpocząć korzystanie z usług medycznych należy na początku wybrać tzw. „lekarza pierwszego kontaktu” lub lekarza rodzinnego. W tym celu najlepiej udać się do wybranej poradni aby zacząć korzystać z leczenia. Lekarz rodzinny może kierować na badania oraz do innych lekarzy specjalistów w przypadku, gdy choroba będzie tego wymagała. W niektórych przychodniach jest zapewniony dostęp do bardziej szczegółowych badań oraz specjalistyczny sprzęt diagnostyczny. Wszystkie te usługi przysługują osobom ubezpieczonym oraz członkom ich rodzin.

Oprócz tzw. przychodni bezpłatnych w Polsce działa również płatne leczenie – prywatna służba zdrowia, w ramach której wszystkie usługi są wycenione i należy za nie zapłacić po każdej wizycie. Istnieją również prywatne przychodnie, które mają podpisaną umowę z NFZ, w ramach której wybrane usługi medyczne są refundowane, co oznacza że są bezpłatne dla osób ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego NFZ. Ich bezpłatna realizacja odbywa się na podstawie skierowania od naszego lekarza rodzinnego.

Państwowe ubezpieczenie zdrowotne można wykupić dobrowolnie i z tego rodzaju ubezpieczenia skorzystać mogą studenci uczelni wyższych. Instytucją ubezpieczającą jest Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i dana osoba płaci samodzielnie składki zdrowotne do NFZ.

Miejscem uregulowania formalności związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym jest:

Siedziba Oddziału NFZ w Białymstoku
ul. Pałacowa 3
15-042 Białystok
Godziny pracy:
pon. - pt.: 8:00-16:00
Informacja:
85 745 95 00
sekretariat@nfz-bialystok.pl

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o ubezpieczenie dobrowolne;
 • dokument tożsamości (paszport);
 • zaświadczenie z uczelni o obywaniu studiów;
 • dokument potwierdzający numer PESEL przy rejestracji w NFZ (pozwoli to uniknąć procedury nadania numeru PESEL).

Umowa studenta z NFZ zawierana jest na czas nieokreślony. Rozwiązanie jej następuje na podstawie pisemnego wypowiedzenia lub po miesiącu zaległości w opłacaniu składek. Dokumentem potwierdzającym objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jest egzemplarz umowy oraz odcinek opłaty składki za ostatni miesiąc.

W ciągu 7 dni od podpisania umowy, student zobowiązany jest zarejestrować ją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składając druk ZUS ZZA

Formularz

Składkę z tytułu umowy należy wpłacać każdego miesiąca na konto wskazane przez ZUS, najpóźniej do 15. dnia następnego miesiąca (np. za kwiecień – do 15 maja).

Wysokość składki dla studenta: 46, 80 zł/miesiąc.

Za osoby polskiego pochodzenia składki opłaca uczelnia na której studiują (nie trzeba być stypendystą RP). Aby uczelnia zaczęła opłacać za studenta składkę, powinno się jej dostarczyć zaświadczenie z Konsulatu RP w kraju zamieszkania o pochodzeniu polskim (w myśl ustawy o repatriacji, tj. dokumenty dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków), lub ważną Kartę Polaka.
Osoby niemające polskiego pochodzenia (bądź niemogące udowodnić, że mają), muszą regulować składki z własnych funduszy.

Cudzoziemiec może również dobrowolnie ubezpieczyć się w innym zakładzie ubezpieczeniowym, np. Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), Hestia, itp., które oferują ubezpieczenie dla cudzoziemców przyjeżdżających do Polska na wypoczynek, w celu podjęcia nauki lub pracy.
Poza ubezpieczeniem zdrowotnym, na większości uczelni wszystkim studentom sugerowane jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Składkę opłaca się raz do roku z własnych funduszy, zaś posiadaczom ważnej Karty Polaka państwo pokrywa koszty na takie leczenie.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY

Podstawową formą legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce przez okres przekraczający 3 miesiące jest zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, które udzielane jest przez właściwego miejscowego Wojewodę.

W Białymstoku miejscem dopełnienia formalności związanych z otrzymaniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jest:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Cudzoziemców i Rejestracji Zaproszeń
Pok. 103
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
poniedziałek - 8:00 - 16:00
wtorek - piątek - 7:30 - 15:30

Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się na wniosek cudzoziemca.

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie lub terminu ważności poprzedniego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
W celu podjęcia lub kontynuacji studiów stacjonarnych w Polsce, oraz w celu odbywania innego rodzaju nauki, zezwolenia udziela się na okres trwania nauki lub studiów, nie dłużej jednak niż na 1 rok.
Przed upływem terminu ważności udzielonego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony można ubiegać się o udzielenie kolejnego zezwolenia, a następnie kolejnych zezwoleń w przypadku zamiaru kontynuowania pobytu w Polsce.

Wymagane dokumenty:

 • 1 egzemplarz wypełnionego po polsku wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Formularz wniosku można wydrukować samemu lub otrzymać w Urzędzie Wojewódzkim. Wniosek musi być wypełniony w języku polskim, drukowanymi literami bądź na komputerze. Na wniosku należy złożyć własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko, posługując się alfabetem łacińskim;
 • 1 kserokopia wszystkich stron ważnego dokumentu podróży (paszportu) i oryginał do wglądu;
 • 4 aktualne fotografie, nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 3,5 x 4,5 сm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, bez nakrycia głowy (osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku, fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy, nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy);
 • akt urodzenia, jeśli osoba ubiega się o zezwolenie po raz pierwszy (jeżeli dokument wydany jest w języku innym niż język polski – tłumaczenie aktu, wykonane przez tłumacza przysięgłego);
 • wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia lub kontynuację studiów (zgodnie z obowiązującym wzorem, do pobrania w dziekanacie wydziału danej uczelni);
 • dowód uiszczenia opłaty za studia, jeżeli są one wymagane przez uczelnię (np. może to być umowa o wniesieniu opłat oraz wydruk przelewu bankowego);
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Polski w wysokości co najmniej 800 zł na każdy miesiąc pobytu (albo równowartość tej kwoty w walutach obcych) przez okres 12 miesięcy, lub przez cały okres pobytu (jeżeli jest krótszy niż 12 miesięcy). Dokumentami potwierdzającymi posiadanie środków finansowych mogą być: karta kredytowa; karta płatnicza; zaświadczenie o posiadaniu środków na koncie; oryginał zaproszenia; zaświadczenie o przyznaniu stypendium;
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenie zdrowotnego, pokrywającego koszty leczenia w Polsce;
 • bilet powrotny do kraju zamieszkania lub dowód posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów powrotu, nie mniejszych niż: 200 zł, do państwa spoza UE sąsiadującego z Polską (np. Białoruś, Ukraina), 500 zł, do innego europejskiego państwa trzeciego (np. Gruzja), 2500 zł, do państwa trzeciego na innym kontynencie; albo równowartość tej kwoty w walutach obcych;
 • tytuł prawny do lokalu: student mieszkający w akademiku – dokument potwierdzający koszty i okres zakwaterowania. Student wynajmujący pokój/mieszkanie – kopia umowy najmu (z wyszczególnioną kwotą i okresem najmu);
 • potwierdzenie zameldowania czasowego: student mieszkający w akademiku – akademik wystawia na prośbę potrzebny dokument. Student wynajmujący pokój/mieszkanie
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej, która wynosi 340 zł. W przypadku decyzji odmownej, można starać się o zwrot opłaty (w okresie 5 lat od dnia dostarczenia decyzji). W wypadku decyzji pozytywnej cudzoziemiec musi zapłacić dodatkowo 50 zł za wydanie karty pobytu. Koszty te można uiścić w kasie Urzędu Wojewódzkiego, lub przelać je na konto Urzędu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym, dołączone do wniosku i służące za dowód w postępowaniu powadzonym na podstawie ustawy o cudzoziemcach powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

KARTA POBYTU

Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Polski.

Jak uzyskać kartę pobytu?
Karta pobytu jest dokumentem wydawanym cudzoziemcowi, któremu udzielono:

 • Zezwolenia na pobyt czasowy;
 • Zezwolenia na pobyt stały;
 • Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • Statusu uchodźcy;
 • Ochrony uzupełniającej;
 • Zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

A zatem, aby uzyskać kartę pobytu w Polsce należy najpierw uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce.

Po otrzymaniu karty pobytu na podstawie studiów, obcokrajowiec otrzyma możliwość:

 • podjęcia legalnej pracy w Polsce bez dodatkowych procedur (pod warunkiem, że studiuje na studiach dziennych na wyższej uczelni);
 • wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności posiadania wizy;
 • swobodnego podróżowania w strefie Schengen (bez konieczności posiadania wizy Schengen) przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy w okresie 6-miesięcznym.

Cudzoziemiec jest obowiązany wymienić posiadaną kartę pobytu w przypadku:

 • zmiany danych w niej zamieszczonych;
 • zmiany wyglądu utrudniającej ustalenie jego tożsamości;
 • uszkodzenia karty w stopniu utrudniającym posługiwanie się nią;
 • utraty lub zniszczenia karty.

Wymiany karty pobytu dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Za wydanie nowej karty należna jest opłata.

KARTA POLAKA

Karta Polaka to dokument, który potwierdza przynależność cudzoziemca do Narodu Polskiego.

Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się w Polsce, ani prawa przekraczania bez wizy polskich granic.

Posiadacz Karty Polaka, może m.in.:

 • bez opłat złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały;
 • bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej;
 • podejmować na terenie Polski legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
 • prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
 • w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu oświaty;
 • ubiegać się o stypendia i pomoc na naukę przeznaczone dla cudzoziemców uczących się i studiujących w Polsce;
 • w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
 • korzystać z 37% ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski;
 • za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce.

Karta Polaka może być wydana osobie, która w dniu złożenia wniosku posiada obywatelstwo jednego z państw dawnego ZSRR lub posiada status bezpaństwowca w jednym z tych krajów.

Dodatkowo, osoba powinna spełniać łącznie następujące warunki:

 • wykazać swój związek z polskością poprzez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów;
 • w obecności konsula złożyć pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
 • wykazać, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków jest lub było narodowości polskiej, lub posiadało obywatelstwo polskie, bądź przedstawić zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej w kraju zamieszkania potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.

O Kartę Polaka występuje się w Konsulacie RP właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, czyli w kraju pochodzenia. Kartę przyznaje Konsul RP.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek, wypełniony zgodnie z objaśnieniami;
 • 1 fotografia nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, bez nakrycia głowy;
 • skompletowane i skopiowane dokumenty poświadczające polskość wnioskodawcy, którymi mogą być: polskie dokumenty tożsamości; akty stanu cywilnego lub ich odpisy; metryki chrztu; świadectwa szkolne; dokumenty potwierdzające związek z polskością; dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych; dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu; dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej zawierające wpis o polskim pochodzeniu tej osoby; zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat polskiej narodowości ich posiadacza; zaświadczenie organizacji polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej; prawomocna decyzja o polskim pochodzeniu wydana zgodnie z przepisami
 • kserokopia paszportu zagranicznego (strona ze zdjęciem) oraz paszportu wewnętrznego (strona ze zdjęciem i strona z adresem stałego zamieszkania). Należy także przedstawić oryginały do wglądu.

Kolejnym krokiem jest osobiste spotkanie wnioskodawcy z Konsulem RP. Konsul rozmawia z wnioskodawcą po polsku na temat Polski, jej historii, kultury, a także obyczajów i tradycji. Szacowany czas rozmowy to 15–20 minut. Podczas spotkania, ocenie podlega także stopień znajomości języka polskiego przez cudzoziemca, ubiegającego się o Kartę Polaka.

W wypadku pomyślnego przebiegu rozmowy, Konsul przedstawia wnioskodawcy do podpisu deklarację przynależności do Narodu Polskiego. W razie możliwości, wręczenie Karty Polaka odbywa się w sposób uroczysty.
Karta Polaka jest ważna przez 10 lat od daty jej przyznania. Najpóźniej 3 miesiące przed terminem upływu ważności Karty Polaka należy wystąpić o przedłużenie jej o kolejne 10 lat.
Karta Polaka traci ważność w wypadku, gdy jej posiadacz uzyska obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce.

Postępowanie związane z otrzymaniem Karty Polaka jest bezpłatne.