+48 85 661 09 33

Przed przyjazdem
do Polski
 

Zanim zdecydujesz się podjąć studia w Polsce musisz wiedzieć, co trzeba zrobić, aby przekroczyć granicę naszego państwa.

Obywatele UE, EFTA (Norwegia, Islandia, Lichtenstein, Szwajcaria) mogą przebywać na terytorium Polski w okresie do 3 miesięcy, bez konieczności posiadania wizy. W okresie tym, obywatel obowiązany jest posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

Obywatele krajów nie należących do Unii Europejskiej lub EFTA przed przyjazdem do Polski powinni uzyskać wizę polską w konsulacie Ambasady Polskiej w swoim kraju. Tak więc jeśli jesteś obywatelem Białorusi, Rosji, Ukrainy czy np. Kazachstanu i chcesz rozpocząć studia w Polsce, zobowiązany jesteś posiadać wizę.

Wjeżdżając na terytorium Rzeczy Pospolitej, powinieneś:

 • 1. Uzasadnić cel i okoliczności planowanego pobytu oraz przedstawić dokumenty je potwierdzające.
 • 2. Posiadać i okazać na żądanie Straży Granicznej dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego przez okres zamierzonego pobytu na tym terytorium.
 • 3. W przypadku wjazdu na podstawie wizy krajowej, posiadać wystarczające środki utrzymania na czas trwania planowanego pobytu oraz na powrót do państwa pochodzenia lub na tranzyt albo dokument potwierdzający możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem.

Jakiej wizy potrzebujesz?

Wiza jednolita pobytowa – oznaczona symbolem „C” wydawana jest cudzoziemcom, którzy zamierzają przebywać w Polsce lub państwach obszaru Schengen (w czasie jednego lub kilku wjazdów) do 90 dni w ciągu pół roku. Okres ten jest liczony od daty pierwszego wjazdu. Wiza ta jest wydawana także tym cudzoziemcom, którzy planują poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem).

Wiza krajowa – oznaczona symbolem „D” uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu w Polsce lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku. Jeśli cudzoziemiec chce pozostać w Polsce dłużej, musi po tym okresie ubiegać się o nową wizę u polskiego konsula za granicą lub ubiegać się o kartę pobytu. Jedynie wiza krajowa może być wydana w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu, repatriacji, korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka.

UWAGA!Cudzoziemiec posiadający wizę krajową oznaczoną symbolem „D” ma prawo do jednorazowego przejazdu przez terytorium innych państw Schengen w celu jednorazowego dotarcia do państwa, które wydało wizę. Nie jest jednak uprawniony do przejazdu tranzytem przez państwa Schengen w drodze powrotnej do kraju pochodzenia (np. jeżeli obywatel Rosji otrzymał wizę typu „D”, to w drodze do Polski np. z Sankt-Petersburga może jechać przez Estonię, Łotwę i Litwę, jednakże w drodze powrotnej powinien wybrać połączenie bezpośrednio do Sankt-Petersburga).

Chcąc rozpocząć studia w Polsce, wymagana jest właśnie wiza krajowa „D”, symbol celu wydania wizy – „09” - odbycie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia; (studia stacjonarne).

Jak zdobędziesz wizę? W celu otrzymania wizy, należy wykonać poszczególne kroki:

 • Dokonać rejestracji formularza wizowego w systemie internetowym e-konsulat.
 • Złożyć komplet dokumentów w Konsulacie, wyłącznie w dniu, wybranym podczas rejestracji internetowej.
 • Uiścić w Konsulacie RP opłatę konsularną, w dniu składania dokumentów.
 • W razie decyzji pozytywnej – odebrać wizę osobiście w dniu wyznaczonym przez Konsulat w momencie składania wniosku.

Znajdź najbliższą placówkę konsularną

Przejdź do strony

Wymagane dokumenty

Formularz wizowy:

podpisany własnoręcznie przez aplikującego, bez skreśleń i poprawek (wszystkie konsulaty przewidują – Dokument podróży – ważny przez co najmniej 3 miesiące przed upływem okresu ważności wnioskowanej wizy, posiadający dwie wolne strony i wydany w ciągu ostatnich 10 lat – kserokopia strony ze zdjęciem;

Jedno aktualne, kolorowe i nieuszkodzone zdjęcie

o wymiarach 3,5 cm x 4,4 cm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, bez nakrycia głowy;

W przypadku wizy jednolitej:

– dokument potwierdzający posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego na kwotę co najmniej 30 000 euro, ważnego na terytorium państw obszaru Schengen, zgodnie z którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów leczenia na terytorium państwa obszaru Schengen w okresie pobytu na tym terytorium;

W przypadku wizy krajowej:

– dowód innego ubezpieczenia zdrowotnego wydanego przez odpowiednią instytucję w Polsce (np. dowód opłacenia dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ);

Dowód uiszczenia opłaty konsularnej

Dokumenty uzupełniające:

Dokument potwierdzający cel podróży – jeśli cudzoziemiec chce rozpocząć w Polsce studia, musi przedstawić dokumenty to potwierdzające, tj. zaświadczenie o przyjęciu na studia w Polsce, lub dokumenty potwierdzające ich kontynuację. W przypadku gdy z zaświadczenia wynika, że cudzoziemiec podejmuje studia, uczestniczy w badaniach naukowych lub szkoleniu na zasadach odpłatności, jest wymagany także dowód wniesienia opłaty za pierwszy rok nauki lub za cały okres nauki, gdy jest krótszy niż rok, albo potwierdzenie posiadania środków w wysokości wystarczającej do uiszczenia opłaty wynikającej z tego zaświadczenia.

Dokument potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania – cudzoziemiec, który wjeżdża do Polski, aby podjąć lub kontynuować studia, uczestniczyć w badaniach naukowych lub szkoleniach, powinien posiadać kwotę 1600 zł lub jej równowartość w walutach obcych na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia przez okres pierwszych 2 miesięcy pobytu w Polsce. Dokumentami, które mogą potwierdzać posiadanie wyżej opisanych środków, mogą być:

 • zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawione najpóźniej na miesiąc przed przekroczeniem granicy;
 • czek podróżny;
 • karta kredytowa, z której można korzystać w Polsce, wraz z zaświadczeniem o wysokości limitu na karcie kredytowej;
 • karta płatnicza, z której można korzystać w Polsce, wraz z zaświadczeniem o aktualnym stanie konta lub aktualnym wyciągiem z historii rachunku;
 • oryginał zaproszenia w którym zapraszający zobowiązuje się do pokrycia kosztów lub zaświadczenie podpisane u notariusze o tym, że rodzice zobowiązują się go utrzymywać;
 • dokument potwierdzający przyznanie stypendium.

Ile wynoszą opłaty konsularne?

Za przyjęcie i rozpatrzenie przez konsula wniosku o wydanie wizy należy uiścić opłatę konsularną (wynosi ona 60 euro w przypadku wiz jednolitych, jak i krajowych). Opłatę konsularną należy uiścić przed złożeniem wniosku o wydanie wizy. Opłata ta nie jest zwracana w przypadku odmowy wydania wizy.

 • W stosunku do obywateli państw trzecich, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o ułatwieniach wizowych, obowiązują niższe opłaty wizowe, tj. 35 euro. Do krajów tych należą: Rosja, Ukraina, Mołdowa oraz kraje bałkańskie: Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Albania, Macedonia i Serbia.
 • Z opłaty za wizy jednolite są zwolnione dzieci do lat 6 oraz wszyscy uczniowie szkół, studenci, studenci podyplomowi oraz towarzyszący im nauczyciele, którzy podróżują w celu nauki, studiowania lub szkolenia bez względu na posiadane obywatelstwo.
 • Za wizy krajowe, mogą być stosowane różne wysokości opłat w zależności od porozumień zawartych przez Polskę z poszczególnymi krajami trzecimi, a także w zależności od decyzji ministra spraw zagranicznych. W stosunku do obywateli Ukrainy, Białorusi oraz Rosji obowiązuje zwolnienie z opłaty za wydanie wizy krajowe dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i towarzyszących im nauczycieli, którzy podróżują w celu podjęcia studiów na wyższej uczelni lub udziału w szkoleniach.
Polecamy również zapoznać się tutaj

Terminy składania wniosków o wizę

 • Wniosek o wydanie wizy Schengen

  należy złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem planowanej wizyty i zwykle nie później niż ok. 10 dni przed zaplanowaną podróżą, w związku z faktem, że procedura wizowa trwa zazwyczaj kilka dni roboczych (szczegółowych informacji udzielają poszczególne konsulaty).

 • Wniosek o wydanie wizy krajowej

  należy złożyć odpowiednio wcześniej, mając na uwadze, że w zależności od państwa pochodzenia cudzoziemca i konsulatu, w którym składany jest wniosek, okres jego rozpoznania może wynosić 5-10 dni, miesiąc lub nawet, w wyjątkowych przypadkach – 2 miesiące (szczegółowych informacji udzielają poszczególne konsulaty).